Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The salon


Artikel 1 Definities

 1. The salon is een bemiddelaar die zich het verkopen van producten van ‘Codage Paris’ ten doel stelt.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van The salon en The salon de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen The salon en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door The salon en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten, onder andere inhoudende producten van ‘Codage Paris’ alsmede alle andere door The salon ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: de producten van het merk ‘Codage Paris’.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.thesalonlaren.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en The salon gesloten Overeenkomsten waarbij The salon Producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met The salon overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met The salon via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. Als The salon na bestelling een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. The salon kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. The salon zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. The salon heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, juist aan The salon worden verstrekt.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant The salon hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. The salon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. The salon heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt middels IDeal of Creditcard.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan The salon mede te delen.

 

Artikel 6 Verzending en bezorging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Laren, Noord-Holland.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 3. The salon bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. The salon kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 4. Indien Klant voor 15:00 uur besteld wordt de bestelling dezelfde dag nog verzonden.
 5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

 

Artikel 7 Retournering

 1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
 3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren dienen de producten in ongeopende staat te zijn.
 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 5. Indien Klant de bestelling wenst te retournering dient Klant de retouraanvraag te melden aan The salon via [email protected]

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. The salon is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 6 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is The salon nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is The salon enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. The salon is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van The salon, verleent de Klant de bevoegdheid aan The salon om, als een door The salon ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 4. The salon is niet aansprakelijk indien Klant de verpakking van het Product heeft geopend.
 5. The salon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade aangebracht door gebruik van het Product.
 6. The salon is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 7. The salon is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 9.
 8. Indien The salon aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van The salon met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van The salon is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien The salon niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The salon.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The salon, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van The salon zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van The salon, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal The salon overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die The salon heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn The salon kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. The salon behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.
 2. The Salon is bevoegd producten van het merk Codage Paris te verkopen op grond van artikel 2.23(3) Benelux-vedrag inzake de Intellectuele Eigendom.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan thesalonlaren@[email protected].

Artikel 13 Identiteit van The salon

 1. The salon is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74054627 en draagt btw-identificatienummer NL002119363B80.
 2. The salon is gevestigd aan Schoutenbosje 3c (1251 LE) te Laren.
 3. The salon is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website thesalonlaren.nl en telefonisch op +31 35 205 5030.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen The salon en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.